Newyddion

Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae cyfle yn yr Uned i fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Bangor wneud interniaeth 150 awr gyda ni rhwng Chwefror a Mai 2018 yn trawsgrifio rhagor o archif sain sylweddol y BBC. Dyma gyfle gwych i rywun sydd â diddordeb mewn trawsgrifio a thechnoleg iaith ddod i ddeall mwy am y maes a gweithio mewn awyrgylch ddifyr a chyffrous. Mae’r manylion llawn i’w cael yma.

Project newydd Lleisiwr

Diolch i nawdd Llywodraeth Cymru, a chydweithio rhyngom a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, rydym newydd gychwyn ar broject newydd fydd yn creu lleisiau synthetig Cymraeg i bobl sydd ar fin colli eu lleferydd oherwydd llawdriniaeth neu gyflwr meddygol. Ceir y manylion llawn yma.

Digwyddiadau Eisteddfod

Eleni am y tro cyntaf bydd Yr Uned Technolegau Iaith yn arddangos ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth a Technoleg yr Eisteddfod Genedlaethol. Ymhlith ein gweithgareddau yno byddwn yn cynnal Hacathon yn chwarae gyda’n adnoddau technoleg lleferydd drwy ddydd Sadwrn y 5ed o Awst. Bydd gennym bosau croeseiriau newydd ar dermau gwyddonol bob diwrnod, a bydd cyfle i gwrdd â Macsen, ein prototeip  cynorthwyydd digidol personol Cymraeg.

Bydd Indeg Williams, deiliad ysgoloriaeth PhD  KESS a noddir gan Lywodraeth Cymru, ac sy’n ymchwilio i Fodelau Cyfrifiadurol o’r Gymraeg ar gyfer Prosesu Lleferydd, yn rhoi cyflwyniad ar ei gwaith ar stondin Llywodraeth Cymru am 11 fore Mawrth yr 8fed o Awst.

Dewch draw i’n gweld yn ystod yr wythnos!

2 Interniaeth pythefnos yr un BBC / Technolegau Iaith

Mae’r BBC wedi digido ei harchif sylweddol o raglenni radio Cymraeg. Ar y cyd gydag Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, mae’n archwilio dulliau arloesol newydd i fynegeio’r archif drwy ddefnyddio technoleg lleferydd Cymraeg. Bydd yr interniaid yn cynorthwyo mewn astudiaeth beilot fydd yn edrych ar sampl bach o’r data. Cliciwch yma.

Seminar Rhyngwladol ar Derminoleg a Lecsicograffeg

Byddwn yn cynnal seminar rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor ar y 4 Medi ar y testun “Adnoddau ar gyfer Terminoleg a Lecsicograffeg: Yr hyn sydd gennym a’r hyn sydd ei angen arnom”. Bydd gennym siaradwyr gwadd o wahanol sefydliadau terminoleg ac addysg uwch yn Ewrop.  Cliciwch yma.

Technoleg Gymraeg yn Hwb i’r Economi

Cynhaliwyd ail gynhadledd Technoleg a’r Gymraeg gan yr Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor ar yr 20fed o Ionawr 2017, a’i dilyn gan Hacio’r Iaith ar yr 21ain. Roedd yn gyfle gwych i academyddion, arweinwyr polisi, a phobl o’r sectorau cyhoeddus a phreifat gyfarfod â’i gilydd a gweld a chlywed y datblygiadau diweddaraf ym maes technolegau digidol a’r Gymraeg. Am ragor am y gynhadledd, cliciwch yma.

 

Dyfarnu Gwobr am Wasanaethau i Ofal Iechyd Dwyieithog

Mae project i roi labeli rhybudd Cymraeg ar feddyginiaethau wedi ennill y wobr am Wasanaethau i Ofal Iechyd Dwyieithog yng Ngwobrau Cyrhaeddiad cyntaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Y partneriaid yn y project oedd Uned Dechnolegau Iaith (UTI) Canolfan Bedwyr a Chanolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) Prifysgol Bangor, ar y cyd gyda fferyllwyr Ysbyty Gwynedd. – Cliciwch yma

Dyddiad Cyhoeddi: 23/11/16

Y Chwyldro Digidol, y Gymraeg a’r Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar y cyd gydag Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn cynnal sesiynau difyr yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, brynhawn Llun yr 2ail o Awst ar Stondin Prifysgol Bangor rhwng 2 a 5 o’r gloch. Mae croeso i bawb ymuno gyda ni i weld, i drafod, i holi cwestiynau ac i gael gwydraid bach ar y diwedd.

1. Y Gymraeg ar lwyfannau digidol
Dr Cynog Prys gyda Shan Pritchard a Natalie Jones yn cyflwyno canlyniadau eu hymchwil PhD a noddir gan Cwmni Da ac S4C, dan raglen KESS Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

2. Generation Beth (cyfres deledu S4C)
Trafodaeth dan gadeiryddiaeth Dr Cynog Prys gyda Phil Stead o Gwmni Da ar yr arolwg o agweddau pobl ifanc ar draws Ewrop

3. Y Dyfodol Digidol
Sesiwn gan Delyth Prys, Dr Tegau Andrews a Gruffudd Prys o’r Uned Technolegau Iaith yn dathlu’r adnoddau terminolegol diweddaraf, cyfres e-lyfrau DECHE, ac yn cyflwyno Macsen, prototeip o’r cynorthwyydd digidol Cymraeg cyntaf, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru

4. Gwin neu ddiod ysgafn i orffen y prynhawn.

Dyddiad Cyhoeddi: 25/07/2016

Ymchwilydd o Fangor yn gyd-enillydd gwobr NewsHACK y BBC

Roedd Dewi Bryn Jones o Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn un o enillwyr gwobr Wynebu’r Gynulleidfa yn #newsHack: Languge Technology y BBC ar y cyd gyda BBC Cymru Fyw, BBC Connected Studio, a BBC Digital yn Llundain ar 15 ac 16 Mawrth 2016. Yr her yn y digwyddiad a drefnwyd gan y BBC News Labs oedd sut i helpu gwella newyddiaduraeth mewn amgylchedd amlieithog. Cliciwch yma

Dyddiad Cyhoeddi: 22/03/2016

Adnoddau newydd ar gyfer adnabod lleferydd Cymraeg

Yn ystod 2015-2016 bu tîm Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn datblygu adnoddau newydd ar gyfer siarad Cymraeg gyda chyfrifiaduron. cliciwch yma…

Dyddiad Cyhoeddi: 18/03/2016

Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg

Fel rhan o’u sesiwn ar Arloesi ar gyfer Technolegau Iaith a’r Cyfryngau Digidol brynhawn dydd Llun yn yr Eisteddfod, bydd Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn lansio eu project newydd, Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg. cliciwch yma…

Dyddiad Cyhoeddi: 31/07/2015

Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol yn rhoi meddalwedd allweddol i ddatblygu technoleg yn yr iaith Gymraeg

Bydd adnoddau meddalwedd allweddol a ddisgrifir fel y blocau adeiladu ar gyfer llunio technoleg cyfrifiadurol yn y Gymraeg yn cael ei ryddhau am ddim i gwmnïau, codwyr a haciwyr iaith yn dilyn eu datblygiad gan Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor. cliciwch yma…

Dyddiad Cyhoeddi: 18/02/2015

Cyhoeddi Cynhadledd Trwy Ddulliau Technoleg, Prifysgol Bangor 06/03/15

Cynhelir cynhadledd i lansio Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru ym Mhrifysgol Bangor, dydd Gwener y 6ed o Fawrth, 2015. Mae’r Porth newydd yn ffrwyth project gan Yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, gyda chymorth grant gan Gronfa Technoleg a’r Gymraeg Llywodraeth Cymru. Agorir y gynhadledd gan yr Athro John Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor. cliciwch yma…

Dyddiad Cyhoeddi: 12/01/2015

Ysgrifau ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg

Mae cyfrol o bapurau a roddwyd gan saith o arbenigwyr iaith a geiriadura wedi’i chyhoeddi fel e-lyfr gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar eu llwyfan e-ddysgu, Y Porth, cliciwch yma…

Dyddiad Cyhoeddi: 03/12/2014

Geiriadur Bangor

Mae Geiriadur Cymraeg Saesneg y BBC nôl yn fyw ar ei newydd wedd!

Pan dynnwyd Geiriadur y BBC o’u gwefan, yn sgil ymddeol eu hen feddalwedd, roedd llawer o bobl yn gweld ei golli. Er bod geiriaduron ar-lein eraill yn bodoli rhwng y Gymraeg a’r Saesneg erbyn hyn, roedd nifer o ddefnyddwyr, gan gynnwys dysgwyr, yn hoffi ei ryngwyneb syml, hawdd ei ddefnyddio. cliciwch yma…

Dyddiad Cyhoeddi: 19/11/2014

Terminolegwyr Bangor yn Helpu Prifysgolion De Affrica

Mae terminolegwyr o Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor wedi bod yn cynghori staff ym Mhrifysgol De Affrica, un o’r sefydliadau addysg uwch mwyaf yn y byd, ynglŷn â sut i wella eu gwasanaeth termau amlieithog i staff a myfyrwyr.

Treuliodd Delyth Prys a Tegau Andrews wythnos yn Pretoria, De Affrica, yn dilyn gwahoddiad gan Academi Ieithoedd Affrica a Gwyddoniaeth yng Ngholeg Astudiaethau Ôl-radd Prifysgol De Affrica (UNISA). cliciwch yma…

Dyddiad Cyhoeddi: 03/11/2014

Prif Weinidog Cymru y cyntaf i recordio’i lais ar gyfer adnodd Lleferydd Cymraeg newydd

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, oedd y cyntaf i ymateb i apêl newydd gan Brifysgol Bangor am wirfoddolwyr i recordio’u llais er mwyn creu adnodd Adnabod Lleferydd Cymraeg newydd.

Mae systemau Adnabod Lleferydd yn bwysig ar gyfer cyfathrebu ar lafar gyda chyfrifiaduron, systemau ffôn, setiau teledu, a phob math o gyfarpar electronig arall. Er mwyn creu’r dechnoleg, mae angen recordio rhai cannoedd o bobl wahanol yn darllen testunau pwrpasol. cliciwch yma…

BBC : BBC Newyddion Cymru BBC Wales News

Dyddiad Cyhoeddi: 07/07/2014

Siaradwyr o Fri yng Nghynhadledd Terminoleg a Chyfieithu TILT

Dydd Iau y 12fed o Fehefin bydd cynhadledd undydd ar gyfer ymarferwyr a myfyrwyr cyfieithu yn digwydd ym Mhrifysgol Bangor yn gysylltiedig gyda’r rhaglen hyfforddi TILT. Ymhlith y siaradwyr gwadd yn y gynhadledd mae Anna-lena Bucher, sydd newydd ymddeol fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Canolfan Termau Llywodraeth Sweden. Hefyd yn siarad bydd Chris Cox, Cadeirydd Pwyllgor Safonau Cyfieithu ISO, a Doug Lawrence, arbenigwr ar Gyfieithu a Busnes Rhyngwladol. cliciwch yma…
Dyddiad Cyhoeddi: 11/06/2014

Cydnabyddiaeth gan Mozilla Firefox yn San Fransisco

Llongyfarchiadau i aelodau o Uned Technolegau Iaith – David Chan a Dewi Bryn Jones yn ogystal â chyfaill – Rhoslyn Prys o Meddal.com – wrth i’w cyfraniad i greu Mozilla Firefox Cymraeg gael ei gydnabod ar gerflun yn San Fransisco. – cliciwch yma…
Dyddiad Cyhoeddi: 23/04/2014

Wikimedia yn cydweithio gydag Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

Cyhoeddwyd cydweithrediad newydd rhwng y Wikimedia Foundation a Phrifysgol Bangor i alluogi’r ddau barti i rannu syniadau a phrofiad o ddatblygu offer technolegau iaith ar gyfer sefyllfaoedd amlieithog. Bydd y cydweithio yn cynnwys ymgorffori cydrannau o feddalwedd newydd CyfieithuCymru.com Prifysgol Bangor i mewn i’r feddalwedd sy’n pweru Wikipedia.  – cliciwch yma…
Dyddiad Cyhoeddi: 21/02/2014

Datblygu system siarad â chyfrifiaduron yn Gymraeg

Mae Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor newydd gael grant gwerth £56,000 gan gronfa Technoleg a’r Gymraeg Lywodraeth Cymru a buddsoddiad gan gronfa ddigidol S4C i ddatblygu mwy ar adnabod lleferydd ar gyfer y Gymraeg –  cliciwch yma…
Dyddiad Cyhoeddi: 01/01/2014

Geiriadur Cymraeg ym mhobman! Lansio ap geiriaduron newydd a bysellfwrdd ffôn Cymraeg ar ben yr Wyddfa

Diolch i’r cynnydd mewn technoleg y blynyddoedd diwethaf, o heddiw ymlaen mi fydd hi’n bosib cario a defnyddio geiriadur Cymraeg i bobman. Bydd Ap Geiriaduron – sydd ar gael i’r iPhone, iPad ac Android – yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf ar ben yr Wyddfa er mwyn dangos pa mor gryno a defnyddiol y mae fel geiriadur i ddysgwyr, rheini, plant ac athrawon ym mhobman – cliciwch yma…
Dyddiad Cyhoeddi: 22/10/2012

Termau addysg ar-lein

Bydd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, yn lansio gwefan newydd Y Termiadur Addysg yng Nghaerdydd ar 22 Mawrth 2012. Bydd y wefan www.termiaduraddysg.org yn cynnwys fersiwn newydd helaethach o’r llyfr termau poblogaidd a gyhoeddwyd yn 2006, a hefyd cymorth ychwanegol i ddysgu a chwilio am dermau safonol Cymraeg ar gyfer plant ysgol a myfyrwyr colegau addysg bellach. – cliciwch yma…
Dyddiad Cyhoeddi: 23/03/2012

Gwaith arloesol Prifysgol yn cael ei amlygu wrth lansio’r fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi

Bydd gwaith arloesol Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn cael ei amlygu wrth i Fwrdd yr Iaith Gymraeg lansio’r fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi – cliciwch yma…
Dyddiad Cyhoeddi: 29/02/2012