Category Archives: Speech Technology

Metadata Questions: Paldaruo App

1. Ym mha flwyddyn cawsoch chi eich geni?             In what year were you born?

2. Beth yw’ch rhyw?                                                    What is your sex?

Benyw                                Female

Gwryw                               Male

3. Ym mha ranbarth treuliasoch chi’r rhan fwyaf o’ch plentyndod?     In which area did you spend most of your childhood?

De Ddwyrain Cymru                South East Wales

De Orllewin Cymru                  South West Wales

Gogledd Ddwyrain Cymru      North East Wales

Gogledd Orllewin Cymru        North West Wales

Canolbarth Cymru                   Central Wales

Gogledd Lloegr                          North England

Canolbarth Lloegr                    Central England

De Lloegr                                   South England

Gwlad arall                               Another country

Nifer o ardaloedd                   A number of countries

4. Enwch eich ysgol uwchradd olaf.       Name your last secondary school.

Os nad ydych chi wedi mynd i’r ysgol uwchradd, rhowch ‘dim’     If you haven’t beeen to a secondary school put “none”

5. Ble rydych chi’n byw ar hyn o bryd?     Where do you live at the moment?

De Ddwyrain Cymru                South East Wales

De Orllewin Cymru                  South West Wales

Gogledd Ddwyrain Cymru      North East Wales

Gogledd Orllewin Cymru        North West Wales

Canolbarth Cymru                   Central Wales

Gogledd Lloegr                         North England

Canolbarth Lloegr                    Central England

De Lloegr                                   South England

Gwlad arall                                Another Country

Nifer o ardaloedd                     A number of countries

6. Fel arfer, pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg?   Usually, how often do you speak Welsh?

Llai nag awr y mis                    Less than an hour a month

leiaf awr y mis                           Around an hour a month

leiaf awr yr wythnos                Around an hour a week

leiaf awr y dydd                        Around an hour a day

Tua hanner yr amser               About half the time

Rhan fwyaf o’r amser              Most of the time

Bron yn ddieithriad                 All of the time

7. Ym mha gyd-destun rydych chi’n siarad Cymraeg? In which context do you speak Welsh?

Dewiswch y cyd-destunau ble rydych chi’n siarad Cymraeg unwaith yr wythnos neu fwy.   Pick the contexts where you speak Welsh once a week or more.

Ddim yn siarad Cymraeg yn rheolaidd            Don’t speak Welsh regularly

Gartref yn unig                                                     Home only

Ysgol/coleg/gwaith yn unig                              School/college/work only

Gyda ffrindiau yn unig                                      With friends only

Gartref + Ysgol/coleg/gwaith                          Home + school/college/work

Gartref + Ffrindiau                                            Home + with friends

Ysgol/coleg/gwaith + Ffrindiau                      School/college/work + with friends

Gartref + Ysgol/coleg/gwaith + Ffrindiau   Home + school/college/work + with friends

Arall                                                                     Other

8. Ydych chi’n siarad Cymraeg gydag acen iaith gyntaf?   Do you speak Welsh with a first language accent?

Atebwch ‘Iaith Gyntaf’ os os gennych chi acen iaith gyntaf, neu ‘Dysgwr’ os oes gennych chi acen dysgwr

Answer “first language” if you have a first langauge accent, or “learner” if you have a learner accent

Acen Dysgwr               Learner accent

Acen Iaith Gyntaf        First language accent

9. Acen pa ranbarth sydd gennych chi?  An accent from which area do you have?

Dewiswch yr ardal mae’ch acen yn dod ohoni (hyd yn oed os ydych chi’n byw yn rhywle arall)

Choose the area that your accent comes from (even if you live somewhere else)

De Ddwyrain               South East

De Orllewin                 South West

Gogledd Ddwyrain      North East

Gogledd Orllewin        North West

Canolbarth                   Central

Acen gymysg/Arall      Mixed accent/ other

Basic Speech Recognition for Welsh Project

The Basic Speech Recognition for Welsh Project was a small pilot project funded by the Welsh language Board. The project developed a speech-controlled calculator to highlight the potential for Welsh-language speech recognition. The resulting software was a laboratory prototype, rather than a product that was ready for the market. The research was incorporated into the GALLU and Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg projects.