Category Archives: Cynnyrch

Cysgliad

Beth yw Cysgliad?

Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur PC yw Cysgliad. Mae dwy brif raglen yn rhan o’r pecyn, sef:

Cysill
Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Gall adnabod camgymeriadau teipio, camsillafu a  chamgymeriadau gramadegegol gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau lle bo’u hangen, yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys geiriadur llygoden, sef nodwedd sy’n dangos cyfieithiad o air mewn testun pan fyddwch chi’n cadw’r pwyntydd uwch ei ben.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys thesawrws sy’n eich helpu i ganfod geiriau gwahanol gydag ystyron tebyg – ffordd berffaith o gynyddu eich geirfa!

 

Cysgeir
Rhaglen arall sydd i’w chael o fewn Cysgliad yw Cysgeir, sef casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig cyfleus. Mae’n cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion, ond eto mae’n hawdd dod o hyd i’r cofnod perthnasol yn gyflym diolch i’w ryngwyneb clyfar, cyfeillgar.

 

Am ragor o wybodaeth ac i brynu Cysgliad ewch i http://www.cysgliad.com

 

CyfieithuCymru

Rhaglen gyfieithu gyflawn ar gyfer cyfieithu rhwng y Gymraeg a’r Saesneg yw CyfieithuCymru. Mae’n gweithio “yn y cwmwl”, ac felly nid oes angen llwytho meddalwedd i lawr i gyfrifiaduron unigol cyfieithwyr. Caiff ei thrwyddedu’n fasnachol gan Brifysgol Bangor.

Mae iddi ddwy ran:

Rheolyn
Amgylchedd ar-lein ar gyfer rheoli dogfennau sydd i’w cyfieithu. Mae’n galluogi cleientiaid i gyflwyno dogfennau sydd angen eu cyfieithu drwy lwytho dogfen i fyny i wefan. Yna, gall gweinyddwr oruchwilio trosglwyddo’r gwaith hwnnw i gyfieithydd penodol. Wedi cwblhau’r cyfieithu, gall y cyfieithydd lwytho’r cyfieithiad gorffenedig i fyny i’r wefan er mwyn i’r cleient ei gyrchu. Yn ogystal â hwyluso’r gweinyddu, golyga’r broses hon y caiff yr holl waith cyfieithu a weinyddir trwy Rheolyn (gan gynnwys y testun gwreiddiol yn ogystal â’r cyfieithiad) ei archifo ar weinyddion diogel pwrpasol. Mae hyn hefyd yn hwyluso cynhyrchu ystadegau am faint o waith o wahanol fathau sydd wedi mynd drwy’r system mewn cyfnod penodol, ac felly yn cynorthwyo i ddeall a mesur y llif gwaith yn well.

Cyfieithyn
Rhyngwyneb cyfieithu ar-lein ar gyfer cyfieithwyr yw Cyfieithyn. Gall integreiddio yn uniongyrchol gyda Rheolyn. Mae’n galluogi cyfieithwyr i gyfieithu’r ddogfen fesul brawddeg neu segment mewn rhyngwyneb pwrpasol. Mae hwn yn dangos awgrymiadau o blith cyfieithiadau tebyg y cyfieithydd a’i dîm, awgrymiadau gan beiriant cyfieithu peirianyddol Saesnes i Gymraeg, nodweddion gwirio sillafu a gramadeg integredig gan Cysill, a’r gallu i lwytho gwahanol eirfaon pwrpasol i gynorthwyo’r cyfieithydd.

Os am ragor o fanylion am y system, danfonwch e-bost at d.prys@bangor.ac.uk.